Vacancies

General Marketing Staff
Position: FULLTIME
Deadline: 31/08/2023
Working location: Ho Chi Minh City
Quantily: 2
Job Description

- Phối hợp các phòng ban liên quan (Marketing, Đội ngũ bán hàng ngoài thị trường, Bộ phận Sales Admin,...) và các đối tác bên ngoài công ty để triển khai, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh;

- Xây dựng và triển khai thực thi các chương trình phát triển kinh doanh (chương trình khuyến mãi, trưng bày cho nhà phân phối và,…) hàng tháng/quý/năm dựa trên chiến lược, kế hoạch công ty.

- Giám sát và và kiểm soát ngân sách các chương trình phát triển kinh doanh để đạt được mục tiêu kinh doanh cả năm;

- Phát triển các POSM phù hợp cho từng kênh/loại hình điểm bán;

- Cập nhật thông tin đối thủ, cung cấp các hiểu biết về đối thủ và đề xuất các hành động đối ứng cho cấp quản lý;

- Thực hiện các dự án theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

- Mô hình 4P, 7P

Standard
 1. Good thinking and creative ability.
 2. Have background knowledge and experience in Digital Marketing, Content Marketing.
 3. Skills in writing PR articles, press releases, speeches, communication materials, announcements and communicating information about the Company's products and services both internally and externally.
 4. Working experience over 2 years.
Welfare policy

From the perspective of human resources as one of the key factors to ensure sustainable development, QHA is committed to providing attractive welfare and remuneration policies for all employees as follows:

 • Salary and bonus:  Competitive salary and bonus policy, suitable for each job position, skills and professional qualifications.
 • Health insurance: According to state regulations such as social insurance, health insurance, unemployment insurance; Periodic health examination; Life insurance policy for employees who are committed and have achievements at work.
 • Training: QHA always creates opportunities for employees at all levels in the Company to participate in training courses to improve working skills and provide each employee with the opportunity to develop through work. The training and coaching of necessary skills and expertise is carried out at the Company or training courses outside according to the Company's training plan.
  Policies to take care of employees' lives: birthday gifts, Mid-Autumn Festival, filial piety, maternity leave, visits,...
 • Support for lunch, uniforms, business trip allowances, ...
 • Annual holiday travel program to regenerate labor force.