Giới thiệu

Gìn giữ giá trị
truyền thống
Quốc Huy Anh giữ trọn chữ Tín trong kinh doanh và tinh thần hợp tác bình đẳng. Chúng tôi đối nhân xử thế dựa vào chữ Tâm, trước sau như một, chung sức, chung lòng nhằm truyền lửa nhiệt huyết và nung nấu ý chí tự lực tự cường cũng nhe niềm tin chiến thắng.
Triết lý “Tâm truyền Tâm” và Nguyên tắc Kinh doanh “Win - Win - Win” là nhân tố cốt lõi, được đúc kết từ những ngày đầu hoạt động của Quốc Huy Anh. Chúng tôi phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh doanh dựa trên chữ Tín, thiện chí và minh bạch, nhằm đạt được hiệu quả với các đối tác quốc tế và xây dựng hệ thống các nhà phân phối rộng khắp, vững mạnh trên toàn quốc.
Ông Ngô Quốc Cường
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
tầm nhìn
Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm toàn diện ngành hóa chất xây dựng mà trọng tâm là Silicone Sealant tại Việt Nam, trên cơ sở liên kết sức mạnh của các thành viên với sức mạnh của các đối tác, cùng hệ thống sản phẩm và dịch vụ mang tính chất chuyên nghiệp, được hoàn thiện liên tục, được mở rộng một cách có chọn lọc, nhằm tạo lập và đóng góp các giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, cộng đồng.
phát triển bền vững
Quốc Huy Anh luôn hướng tới những giá trị mang tính bền vững. Mỗi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được hoạch định rõ ràng vì một tương lai tươi đẹp hơn cho Quốc Huy Anh và cộng đồng.
văn hóa doanh nghiệp
Những giá trị được lấy cảm hứng từ nhà sáng lập Quốc Huy Anh - ông Ngô Quốc Cường đã được vun đắp, trở thành văn hóa của cả một doanh nghiệp và tạo ra hình ảnh Quốc Huy Anh hôm nay.