Mùng 8 Tân niên Giáp Thìn 2024 Khai trương hồng phát

19/02/2024

Trong hành trình đổi mới và phát triển không ngừng của Quốc Huy Anh và Apollo Silicone, mỗi thành viên trong tập thể là những chiến binh "Rồng" với quyết tâm và sức mạnh riêng biệt, góp phần vào thành công chung của Công ty. Tin rằng năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại cho mỗi chúng ta nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và những thành tựu rực rỡ. Cùng nhau, chúng ta tiếp tục kiến tạo nên những dấu ấn đáng nhớ và vững bước tiên phong trong ngành.

Khai Xuân Như Ý - Năm Rồng Đại Phát
thumbnail
https://static.quochuyanhcorp.vn/15098/2024/02/19/z5167377938424_a56e6f9c2c6e321033ffb8be659a85d3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15099/2024/02/19/z5167378032857_d55060eeb8876dd89f90adfea1463f12.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15100/2024/02/19/z5167378033163_0cdda2b033a69725fc47bdf585444cd2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15101/2024/02/19/z5167378040361_419f1fdb149c225ebd73f8036228731c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15102/2024/02/19/z5167378044761_8a737d32db5f6f7efe7fe5f6620e2d3e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15103/2024/02/19/z5167378048663_31c44dc03fb8a2521f20051a55b19d04.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15104/2024/02/19/z5167378065961_0b20d2813a3188ec74d7173b2f3a7bf2.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15105/2024/02/19/z5167378070177_bedcbb3609eeaa9de551027bce5d3fb9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15106/2024/02/19/z5167378109355_53a098260e77314fad758e26f5d68358.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15107/2024/02/19/z5167378119491_5f91299afe6364ba7c7713bf4bd65418.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15108/2024/02/19/z5167378136761_66995300d1d835862950c84cdca71d3a.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15109/2024/02/19/z5167378713656_5c505f2a3985aa9f875f16aa941178d1.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15110/2024/02/19/z5167378722447_4c4d341398373a7e8db8031d3ffc459e.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15112/2024/02/19/z5167378740087_ac8abf763c7328243219a1658ec4366d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15113/2024/02/19/z5167378756194_43c7abc135a2a4c91ab3e04e65757ebd.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15111/2024/02/19/z5167378723346_2da83a6a327eea4bee76496e51d41dd3.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15114/2024/02/19/z5167378768981_32337371ff633c6b2b1539bc2005711c.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15115/2024/02/19/z5167378775293_261424c2f21858ce2853b85dd524a337.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15116/2024/02/19/z5167378797590_14d4e5f4dad7ee3aa1cfb13625eb4041.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15117/2024/02/19/z5167378809897_1d7aa4495e77be0a5c8fba131cbb95ef.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15125/2024/02/19/z5167482441237_76b5469fc9b99453164c0abbbdf256d4.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15127/2024/02/19/z5167482509653_9bdfe809778938fa0a26374af7928940.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15128/2024/02/19/z5167482516548_f57f34a9025e1515412d730bcf7824e9.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15129/2024/02/19/z5167482535792_f34379962038d1077720e49edad5ef21.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15130/2024/02/19/z5167482585333_c8916816b45a18ca361bea066f2e640d.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15135/2024/02/19/z5167482635681_cb40f7a70844ca1a64f732ce54e1b873.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15136/2024/02/19/z5167482792214_740c22ee5708e39b39bbfa13a7a18097.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15137/2024/02/19/z5167482799719_f3948fca71d76305c068fb897027b577.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15139/2024/02/19/z5167482814246_8f71ae72673ac60333d7e57eb3d08f87.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15118/2024/02/19/z5167813553415_28c66e257750966fc010a1dbbcf224d5.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15119/2024/02/19/z5167813716286_1611cb47155fd92b52c7af34b9a26b86.jpg
https://static.quochuyanhcorp.vn/15120/2024/02/19/z5167813724704_a40f5777db0ebd0aafb3600ab1f735cc.jpg
Chia sẻ
  • Đã copy link